Fashion 101 | Izzy Rocha by Bridget Burnett

Model: Izzy Rocha (Instagram)

Photographer: Bridget Burnett (Instagram)

Fashion 101 | Lauren Kawano by Bridget Burnett

Model: Lauren Kawano (Instagram)

Photographer: Bridget Burnett (Instagram)

Fashion 101 | Kayla Marque by Bridget Burnett

Model: Kayla Marque | Instagram @iamkaylamarque

Photographer: Bridget Burnett | Instagram: @bridgetrburnett

Fashion 101 | Olivia Phillips by Bridget Burnett

Model: Olivia Phillips | Instagram @olivisual

Photographer: Bridget Burnett | Instagram: @bridgetrburnett